Giới Thiệu

Chúng tôi tin rằng: "Mỗi sự thất bại sẽ để lại những "vết thương" khác nhau, nhưng mọi sự thất bại đều cho những bài học về khởi nghiệp giống nhau, và cần thất bại nhiều lần trước khi có được thành công". Do đó, chúng tôi giúp mọi người khởi nghiệp dễ dàng hơn bằng cách tạo sẵn những dự án tiềm năng cho họ phát triển. Hầu hết những dự án tại đây đều miễn phí nên họ sẽ không phải trả nhiều "học phí" cho những bài học khởi nghiệp này. Đây là cách mà chúng tôi góp sức để đưa Việt Nam trở thành một Quốc Gia Khởi Nghiệp.